Förskola

Förskolan är en del av Svenska Skolans verksamhet och följer svensk läroplan för förskolan (Lpfö98) Vi tar emot barn mellan 1-5 år och verksamheten pågår måndag till fredag mellan kl.09.00-17.00, mellan kl 15 och 17 är man på Fritids tillsammans med skolbarnen. Förskolan har rymliga lokaler och är inrymd i skolbyggnadens markplan, i direkt anslutning till trädgården och lekplatsen.

Under förskoleåldern, ägnar barnet all sin energi åt att lära sig behärska sin kropp, lära sig ett språk, socialt samspel, att ordna och sortera upplevelser och utveckla ett symbolspråk. Barn är nyfikna och fulla av upptäckarglädje och ivriga att lära sig nya saker.

Både fria, spontana och organiserade lekar utvecklar barnens förmåga att fungera tillsammans. De utveckla också barnens sociala och emotionella kompetens. Personalen har en viktig roll som förebilder och inspiratörer. De arbetar aktivt för att barnen ska fungera bra i grupp och acceptera varandras olikheter. Vi lägger stor vikt vid att lära barnen att hantera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. För att kunna motsvara barnens behov har vi en väl planerad verksamhet med både varierande pedagogiska aktiviteter och tid för fri lek.

Skapande verksamhet, bild, sång och musik, är regelbundna inslag i vår verksamhet. Utevistelse är en viktig del av vår vardag som utvecklar barnens motorik. Vi är ute varje dag, oavsett väder. Bad och vattenlek ingår ofta som en planerad aktivitet i skolans egen pool under sommarhalvåret.

Dagen är schemalagd med fasta tider för samling, aktiviteter, lek och måltider. Oftast är hela gruppen tillsammans, men ibland delas gruppen in i mindre grupper, så att varje barns utvecklingsnivå lättare kan komma i centrum. Ibland gör vi små utflykter i närområdet och varje termin en längre utflykt tillsammans med skolbarnen.